تحصیلات
مقطع
سال اخذ
رشته تحصیلی
مکان تحصیل
معدل
فوق لیسانس 
1378 
جامعه شناسی 
دانشگاه تهران 
 
سطح 3