سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
موسسه فرهنگی عرفان 
پژوهشگر 
1380/07/02 
1381/07/01 
علمی،پژوهشی 
همکاری 
دانشگاه گیلان 
معاونت نهاد دانشگاه 
1382/07/01 
1384/07/02 
اجرائی 
همکاری 
دانشگاه گیلان 
مدیر گروه معارف 
1386/07/03 
ادامه دارد 
اجرائی 
تدریس 
دانشگاه گیلان 
مدرس 
1380/07/02 
 
-----